2023.08.31 – ප්‍රසම්පාදන දැන්වීමයි. – 022

පහත සඳහන් ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සඳහා සංවර්ධන නිර්මාණ හා යන්ත්‍රෝපකරණ අධිකාරියේ ලියාපදිංචි සුදුසුකම් ලත් කොන්ත්‍රාත් ආයතන අතරින් මිල ගණන් කැඳවනු ලබයි. මිල ගණන් කැඳවීමට අදාල විස්තර ඇමුණුමක් (PDF) මඟින් පහතින් දක්වා ඇත. එම PDF ගොණුව බාගත කිරීම මඟින් අදාල විස්තර ලබා ගත හැක. එසේ නොමැති නම් රත්නපුර පැරඩයිස් හි පිහිටි ප්‍රධාන කාර්යාලයේ හා කෑගල්ල මොලගොඩ පිහිටි උප කාර්යාලයේ දැන්වීම් පුවරුව මත මෙම ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම ප්‍රදර්ශනය කර ඇත. එසේ නොමැති නම් 045 22 62687 දුර කථන අංකය ඇමතීමෙන් විස්තර ලබා ගත හැක.

  • දැරණියගල ප්‍රාදේශීය රෝහලේ හෙද නිළ නිවස අලුත්වැඩියාව
  • දැරණියගල ප්‍රාදේශීය රෝහලේ මාතෘ ඒකකයේ වහලය වැඩිදියුණු
  • හිඟුරලකන්ද ප්‍රාථමික රෝහලේ කාන්තා වාට්ටුවේ වැසිකිළි පද්ධතිය ඉදිකිරිම (ඉතිරි වැඩ)
  • කොළඹගේආර ප්‍රාථමික වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඒකකයේ රැදී සිටීමේ ප්‍රදේශය සහ සේදුම් කාමරය පුළුල් කිරිම හා අලුත්වැඩියාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *