සම්බන්ධ වන්න

ප්‍රධාන කාර්යාලය
සංවර්ධන නිර්මාණ හා යන්ත්‍රෝපකරණ අධිකාරිය

පැරඩයිස්,
කුරුවිට.
දුරකථන අංක - 045-2262687
ෆැක්ස් - 045-2264199
ඊමේල් : info@decma.sg.gov.lk

උප කාර්යාලය
සංවර්ධන නිර්මාණ හා යන්ත්‍රෝපකරණ අධිකාරිය

මොලගොඩ
කෑගල්ල.
දුරකථන 035 22 28 077
ඊමේල් : kegalle@decma.sg.gov.lk

si_LKSinhala